hello, world?

Encapsulation

Encapsulation เป็นการจัดเตรียมข้อมูลให้มี่ความเหมาะสมสำหรับการสื่อสารของ protocol ในแต่ละระดับชั้น เปรียบเสมือนเรามีจดหมายฉบับหนึ่งที่ต้องการส่งไปให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศ เราจะต้องทำการนำจดหมายนี้พับใส่ซองและเขียนที่อยู่ของเพื่อนลงบนหน้าซอง การนำจดหมายใส่ซองและเขียนที่อยู่ปลายทางนี้ก็คือการทำ encapsulation นั่นเอง และเมื่อเรานำจดหมายนี้ไปใส่ไว้ในตู้จดหมายและบุรุษไปรษณีย์มาทำการเก็บจดหมายนี้ไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ ที่ทำการไปรษณีย์ทำการนำจดหมายทั้งหมดมัดรวมกันแล้วใส่ไว้ในถุงเมล์อากาศแล้วทำการปิดฉลากระบุที่ทำการไปรษณีย์ของเมืองในประเทศปลายทางที่เราต้องการส่ง

Read More »