fbpx

q-o-o-p.com

What is addiction? “ภาวะเสพติด”

คำว่า “ยาเสพติด” เป็นอีกคำที่ผมมักจะชอบถามผู้คนมากมาย แต่คำตอบส่วนใหญ่ คือเหมารวม แต่จริงแล้วมันแยกจากกันคือ “ยา” กับ “เสพติด” กรมสุขภาพจิต ให้นิยามที่น่าสนใจ