Proxmox VE 5.4 to 6.0 with apt

FAQ
Q: Can I dist-upgrade Proxmox VE 5.4 to 6.0 with apt?

A: Please follow the upgrade instructions exactly, as there is a major version bump of corosync (2.x to 3.x)
https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_5.x_to_6.0

Chanchai Srithep
บางบทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้

Leave a Replay