How to setup network RHEL/CentOS 7

First, type “nmcli d” command in your terminal for quick list ethernet card installed on your machine

CentOS_7 Network manager screen

Type “nmtui” command in your terminal to open Network manager. After opening Network manager chose “Edit connection” and press Enter (Use TAB button for choosing options).

service network restart

You also need to configure yum:

# nano /etc/yum.conf
proxy=http://proxysrv:8080/
Chanchai Srithep
บางบทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้

Leave a Replay