# stage to share their knowledge and experiences.

อยู่กับใคร?

อยู่กับใคร?

อยู่กับคนชอบศึกษา คุณจะมีความรู้มากยิ่งขึ้น
อยู่กับคนใจกว้าง คุณจะมีสังคมที่กว้างมากยิ่งขึ้น
อยู่กับคนมั่งมี คุณจะถูกจุดประกายให้สร้างฐานะมากยิ่งขึ้น
อยู่กับนักปราชญ์ คุณจะก่อเกิดสติปัญญามากยิ่งขึ้น
อยู่กับคนบุญ คุณจะเกิดจิตเมตตามากยิ่งขึ้น
อยู่กับคนกล้าหาญ คุณแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
อยู่กับคนมองโลกในแง่ดี คุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น
อยู่กับคนที่มีความฝัน คุณจะมีความมุ่งมั่นและไม่เลิกลาไปโดยง่ายมากยิ่งขึ้น
อยู่กับคนที่มั่นคงในอุดมการณ์ คุณจะมองการไกลและมีความหวังมากยิ่งขึ้น
อยู่กับคนที่มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ คุณจะถนอมวันเวลามากยิ่งขึ้น
เพราะว่า
สังคมของชาวบ้านจะพูดคุยกันในเรื่องสัพเพเหระ
สังคมของพ่อค้าจะพูดคุยกันในเรื่องกำไร
สังคมของนักลงทุนจะพูดคุยกันในเรื่องโอกาส
สังคมของนักบุญจะพูดคุยกันในเรื่องสละอุทิศ
ขอบคุณที่มา
#นุสนธิ์บุคส์

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest