# stage to share their knowledge and experiences.

อยู่กับใคร?

เพราะว่า สังคมของชาวบ้านจะพูดคุยกันในเรื่องสัพเพเหระ สังคมของนักลงทุนจะพูดคุยกันในเรื่องโอกาส สังคมของนักบุญจะพูดคุยกันในเรื่องสละอุทิศ อยู่ที่เราเลือก