hello, world?
it's Streaming

101: IPTV multicast address

แพนด้าจะมาแนะนำก่อนจะทำระบบ IPTV สิ่งที่ต้องคำนึงถึงและต้องเข้าใจก่อนไม่แพ้การเลือกซื้ออุปกรณ์ คือ IP address ที่จะนำมาใช้งาน เรามาเริ่มกัน การสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายนั้น จะเป็นไปในลักษณะของการกระจายข้อมูลชุดเดียวกัน ไปยังเครื่องปลายทางหลาย ๆ

Read More »